תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של העמותה לטיפוח הקריה לתעשיות מדע הר-חוצבים (“האתר“, “מִנהלת הר-חוצבים” ו”העמותה“, בהתאמה). האתר הוקם לרווחת המעסיקים והעובדים באזור התעשייה הר-חוצבים. .הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש, שכן השימוש באתר, לרבות גישה לתכניו, מעידים על הסכמתך להם.

תנאי השימוש והטקסטים באתר (לרבות מודעות דרושים) מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

  1. האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע והמודעות וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בו (להלן: “התוכן“) הנם רכושה הבלעדי של העמותה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב מהעמותה ואין לעשות בו שימוש אלא לצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
  2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, תוכנו, עיצובו, עריכתו וסימניו המסחריים, וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר, שמורות באופן בלעדי לעמותה.
  3. התוכן המוצג באתר נאסף ממקורות רבים. לעמותה אין שליטה על מקורות המידע, ולפיכך אין היא נושאת באחריות או ערבה לטיב המידע, ו/או לנכונותו, ו/או לתקפותו, ו/או לשלמותו, ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא. העמותה אינה אחראית על תוכנן של מודעות פרסום או הצעות של צדדים שלישיים המופיעים באתר. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו למשתמש בגין הצעות, פרסומות או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידו במישרין אל הצד השלישי, שממנו קיבל את ההצעה, ולא תהיה לו בגינן כל תביעה או דרישה כלפי העמותה.
  4. פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של העמותה לגבי נכונות ו/או כדאיות השירותים ו/או המשרות ו/או ההצעות המופיעות במודעות, ולעניין השימוש בהם . כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד.
  5. העמותה אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ישירים ו/או עקיפים מכל סוג שהוא, שייגרמו למשתמש כתוצאה משימוש ומהסתמכות על התוכן, השירותים והמודעות המוצעים באתר ו/או אשר הגישה אליהם מתאפשרת דרך האתר.
  6. כל התקשרות שתעשה בעקבות פרסום מודעה באתר ו/או בעקבות שימוש המשתמש באתר (לרבות בכל הנוגע למודעות דרושים ו/או בנוגע “פול הסעות”), תסוכם ישירות בין הצדדים המעוניינים בהתקשרות, ואינה כוללת את העמותה או מי מטעמה כצד בהתקשרות או כאחראית בגינה, וזאת גם אם מידע בין הצדדים יועבר דרך העמותה.
  7. העמותה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם כל מודעה שמסרת לפרסום מכל סיבה שהיא ו/או למחוק כל מודעה כאמור, אפילו כבר פורסם באתר ללא כל הודעה מוקדמת.
  8. העמותה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש .
  9. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת. שימוש באתר בכל עת, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.
  10. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתנאי שימוש אלה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בירושלים.
דילוג לתוכן